Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (VP3-5.1.1.1-21)

Írta: MezőHír-2021/12. lapszám cikke - 2021 december 24.

A szélsőséges időjárási jelenségek, a klímaváltozás, illetve kiemelten a tavaszi fagykár évről évre jelentős károkat okoz a növénytermesztési ágazatban. A klímaváltozáshoz történő adaptáció, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, valamint a kármegelőző és -mérséklő tevékenység rendkívül fontos a termésbiztonság és a jövedelmezőség szempontjából.

A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével kívánja megvalósítani a tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatására meghirdetett pályázati felhívásban.

 

fagykár

 

A támogatás célja

A felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása, a tavaszi fagykárból adódó termelési kockázatok csökkentése, kiküszöbölése. A felhívás a magas költséget kitevő kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a gazdálkodóknak, a termésbiztonság növelése érdekében. A támogatási projekt szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása. A projekt keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a felhívás céljainak.

 

A támogatás forrása

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon: 3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása – keretösszege: 5 milliárd Ft. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott projektek várható száma: 150–200 db.

 

fagykár

 

A projekt részletei

A támogatás keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható a tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása, vagyis a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek).

A támogatás keretében vannak kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek, mint a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A támogatás a továbbiakban lehetősége biztosít választható, de önállóan nem támogatható tevékenységekre. Ezek lehetnek általános költségek, mint az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói költségek, közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai, tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei, műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, könyvvizsgálat díja, projekt-előkészítési és tervezési költségek, projektmenedzsment-költségek), valamint a projekt keretében beszerzésre kerülő, a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése (kamerarendszer, tárolókonténer beszerzése) és a meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

A felhívás keretében meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységre:

‑ jégeső-elhárító – például rakétaalapú vagy talajgenerátoros – rendszer,

‑ a VP3-5.1.1.2-16 kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése,

‑ az aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás,

‑ fagyvédelmi gyertya beszerzése.

A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos részletes elvárásokat a felhívás részletesen tartalmazza. Az általános elvárásokon (reális és takarékos költségvetés, részletes projektkidolgozás stb.) túl a hatósági engedélyeztetéssel és dokumentumokkal, a projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások kerültek megfogalmazásra. Az esélyegyenlőséggel és a környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatban is kerültek meghatározásra elvárások (a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzése, a megvalósítás során okozott környezeti károk megszüntetése, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket stb.)

A támogatás ütemezése során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges megtervezni. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be. A projekt keretében megvalósítandó beszerzéseknél figyelembe kell venni a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályt. Az itt megfogalmazott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére, és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként nem lehet elszámolni.

A projekt részét képező gépek/eszközök beszerzéséről szóló megrendelés vagy szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja. A projekt megvalósítása egész Magyarország területére kitejed.

A fejlesztéssel kapcsolatos ingatlanok esetében fontos, hogy azok rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokkal rendelkezzenek, és ezt a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Támogatást igényelhetnek:

‑ mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy legalább 6 000 euró STÉ-üzemmérettel rendelkeznek,

‑ kollektív projekt esetén a termelőcsoport, a termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, szociális szövetkezet,

‑ többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult, és az erről szóló dokumentumot csatolja.

 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 27. napjától 2021. december 21-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

‑ Első szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 09.

‑ Második szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23.

‑ Harmadik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7.

‑ Negyedik szakasz: 2021. december 08. – 2021. december 21.

 

fagykár

 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására döntés-előkészítő bizottságot nem hív össze.

A felhívás részletesen tartalmazza a kiválasztási kritériumokat és döntési szempontokat. A tartalmi értékelési (pl. kárenyhítő juttatásban részesült-e a kérelmező, üzleti terv minősége, projekt kockázatosságának vizsgálata, a vállalkozás eredményének vizsgálata, meglevő piaci kapcsolatok, szerződések köre, családi gazdálkodás stb.) alapján maximálisan 100 pont adható egy benyújtott kérelemre. Ha az értékelés során a projekt a minimális 30 pontot nem éri el, akkor nem támogatható. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetében is – maximum 100 millió Ft.

A támogatás intenzitása 80%. (Egyéni és kollektív projekt esetén is.) A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

Az előzőekben felvázolt támogatási felhívás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. A technológiai fejlesztések eredményeképpen várhatóan növekszik a termésbiztonság és javul a jövedelmezőség.

Források:

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása VP35.1.1.1-21 (palyazat.gov.hu)

272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

SZERZŐ: KROPF MÁRIA