fbpx

Támogatásözön a fiatal gazdáknak – mindkét pillérben

Írta: Gönczi Krisztina - 2023 május 02.

Hektáronként mintegy 62 ezer forinttal több földalapú támogatás, minden pályázatban 15 százalékkal magasabb támogatási hányad, a gazdaságátadás ösztönzése több tíz milliós nagyságrendben, továbbá az indulás segítése 16 millióval és költségtérítéssel. Induló fiatal erdőgazdaként még ennél is több támogatásra számíthatunk. Mi ez, ha nem támogatásözön?

Kiegészítő földalapú támogatás

Arról bizonyára minden 40 év alatti gazdálkodó értesült, hogy mostantól már nem 90, hanem 300 hektár után igényelhet területalapú kiegészítő támogatást, de az talán elkerülte a figyelmet, hogy az új ciklus megemelt összege azoknak is jár, akik 2023 előtt léptek be ebbe az ötéves támogatási konstrukcióba. Az igénylőnek rendelkeznie kell valamilyen mezőgazdasági ismerettel/tapasztalattal, ugyanakkor nagyon fontos, hogy saját kockázatára még nem gazdálkodott, valóban induló gazda. Ezt bizonyítja, hogy korábban még nem adott be egységes kérelmet. Az ismeretek meglétét a legegyszerűbb egy szakirányú képzettséggel igazolni, de azzal is lehet, ha az illető minimum 2 éve a családi gazdaság (nem vezető) tagja, vagy egy üzem dolgozója.

fiatal gazda
Alapból több támogatás jár egy fiatalnak

A támogatást a 18. évet betöltött és a 40. évet még be nem töltött természetes személy igényelheti 5 éven át, még akkor is, ha az első igénylés óta betöltötte a 40. életévét. Az egy főre eső összeg a kérelmezők számától függ, hektáronként 157 euróra becsülhető, ami a korábbi összeg több mint kétszerese.

Nagyobb támogatási hányada pályázatokban

Az új ciklusban a KAP Stratégiai Terv pályázatainak ütemterve várhatón idén kora ősszel áll össze, ez alapján 2024 elején jelenhetnek meg az első kiírások. Bármilyen jogcímre is nyújtják be terveiket a fiatalok, 15 százalékkal magasabb támogatási hányadra tarthatnak igényt, mint bárki más. A korábbi ciklusban ez a plusz intenzitás 10 százalék volt. A pályázatok kapcsán érdemes megjegyezni, hogy általánosan a 10 ezer euró STÉ üzemméret a támogathatóság alsó határa (a korábbi 6 ezer helyett), de az elvárt mezőgazdasági árbevételi hányad csak 40 százalékos (a korábbi 50 helyett). Gazdaságátadás támogatása A generációs megújulást horizontálisan is segíti a támogatási rendszer, mivel számos beruházási pályázat nemcsak a fiatal gazda igénylőt jutalmazza 15 százalékkal magasabb támogatási hányaddal, hanem a gazdaságátadásban érintett pályázót is. Ezenkívül két kiírás kifejezetten a gazdaság átvételét szorgalmazza egyfelől a gazdaságátvevő, másfelől a gazdaságátadó részéről is. A felhívások kifejezetten az öt éven át tartó közös gazdaságvezetést szorgalmazzák. A támogatási összegek több 10 millió forintra rúgnak, attól függően, hogy mekkora méretű az üzem. A gazdaságátadás formáit és pénzügyi támogatását ebben a cikkben foglaltuk össze: Gazdaságátadás: ezek hozzá a lehetőségek és a források.

Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár arra hívja fel a figyelmet, hogy az induló gazdáknak nem kell feltétlenül megvárniuk apjuk nyugdíjba vonulását, hamarabb is önállósodhatnak, ebben az új, induló fiatal gazda kiírás segítheti őket, amihez beruházási támogatást is kapcsolnak. „Az az alapfeltevésünk, hogy aki csak a családi javak egy részével rendelkezik az induláshoz, attól sok beruházást követel a gazdálkodás megkezdése, és vélhetően külső forrásokra lesz szüksége a sikeres starthoz.” Ezért a Stratégiai Tervben még különálló jogcímként szereplő induló fiatal gazda és fiatal gazda beruházási támogatás vélhetően egyben lesz kiírva.

Induló fiatal gazda pályázat

Induló fiatal gazdaként 40 ezer eurót lehet elnyerni. A már ismert életkori és szakképesítési előírásokon túl fontos, hogy a jelentkezőnek legfeljebb öt éves múltja legyen egy gazdaság vezetésében, melynek üzemmérete 10 és 50 ezer STÉ közé esik. Jogi személyként pályázva elvárás, hogy a cég vezető tisztségviselője és tulajdonosa megfeleljen a fiatal gazda kritériumoknak, beleértve a szakismeretet és az üzemmérethatárokat, amelyeket a cég ügyvezetőjének és tulajdonosának együttesen kell teljesítenie. A nyertesek kiválasztáskor ezek lesznek a fő szempontok:

– üzleti terv minősége,

– szakmai képzettség szintje,

– korábban megszerzett szakmai gyakorlat,

– magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód,

– ökológiai gazdálkodás folytatása,

– foglalkoztatási hatás,

– a támogatást igénylő nő.

A nyertes pályázótól elvárják, hogy az üzleti tervben vállalt kötelezettségeit a 4. gazdálkodási év végére teljesítse, évenként beszámolót nyújtson be, együttműködjön szaktanácsadóval, és a minimum 10 ezer STÉ-t fenntartsa. Jogi személyként pályázva a cég ügyvezetőjétől és tulajdonosától azt várják, hogy legkésőbb a 4. lezárt gazdálkodási évben a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelmük elérje az előző évi kötelező bérminimumot.

erdőgazda
Aki 10 évet vállal fiatal erdőgazdaként, 100 ezer eurót nyerhet

Fontos, hogy aki azt tervezi, hogy elindul a fiatal gazda kiíráson, már most gyűjtögetheti a gazdaság kialakításával kapcsolatos számlákat, mert ezeket– nyertes pályázat esetén – az év elejéig visszamenőleg elfogadják. A számla kiállításának végső dátuma (az 5 + 2 éves támogatáselszámolási szabály miatt) 2029. 12. 31.

Ezekről a kiadásokról érdemes gyűjteni a bizonylatokat:‑ ültetvény kialakítása, építések, építmény fejlesztése, korszerűsítése,‑ új földterület vásárlására (ennek csak a 10%-a számolható el),‑ új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat,‑ kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, megvalósíthatósági tanulmányok stb., immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése,‑ kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás költsége.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 80 százaléka, de a projektre igényelhető maximális támogatási összeg nem lépheti át az1 millió eurót. Kedvezményes kezességvállalás esetében az alaptámogatáshoz képest 5 százalékkal megemelt támogatásintenzitás adható a fiataloknak, kamatokra pedig10 százalék támogatás jár.

erdészet
Legalább 20 hektárnyi erdőre kell jogosultságot szerezni a 4. gazdálkodási év végére

Vidéki és fiatal erdőgazdálkodók támogatása

Ez egy teljesen új konstrukció. Egyrészt tevékenységdiverzifikációs célokat szolgál (1. célterület), amit 30 ezer euróval támogat, másrészt az erdőgazdák körében segíti a generációs megújulást (2. célterület), amihez 70–100 ezer euró támogatás társul. Fiatal erdőgazda esetén feltétel, hogy olyan 40 év alatti legyen, aki az erdőgazdálkodási tevékenységet 5 évnél nem régebben főtevékenységként végzi. Ha cégről beszélünk, akkor a cégvezetőtől és a vállalkozás többségi tulajdonosától várják el ugyanezt. Diverzifikációs célok esetén előírás, hogy a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban életvitelszerűen vidéki térségben tartózkodjon a kérelmező. Ha ez egy cég, akkor ennek tulajdonosaitól és cégvezetőitől várják el a vidéki tartózkodást.

A támogatás lényege a vidéki térségben megvalósuló, de nem mezőgazdasági jellegű tevékenység fejlesztése. Nem pályázhatnak azok, akik a pályázat beadását megelőző 12 hónapban a pályázatban szereplő tevékenységet már végezték. Nem jogosultak azok sem, akik az elmúlt öt évben ugyanazon településen ugyanarra a tevékenységre már elnyertek bármilyen pályázatot. Fiatal erdőgazda esetén legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére teljesíteni kell az üzleti tervben vállaltakat, ennek része egy kötelezően megvalósítandó beruházás minimum 30 ezer euró értékben, ami a támogatás része. További 40 ezer euró induló fiatal gazdaként jár. Ezenfelül elnyerhető még 30 ezer euró, ha plusz 5 év fenntartási időt vállal a pályázó, mely során a jogosult erdőgazdálkodó terület nem csökkenhet. A tízéves kötelezettségvállalási időszakra adható összes támogatás tehát 100 ezer euró.

Fontos, hogy a 4. év végére legalább 20 hektár erdőre jogosult erdőgazdálkodóvá kell válnia a pályázónak. Ekkor az erdőgazdálkodásból származó jövedelemnek el kell érnie legalább az előző évi kötelező bérminimumot. Ebben ez esetben is elvárás az évenkénti szakmai beszámoló, a szaktanácsadóval való együttműködés, ezenfelül évente egy kötelező képzésen való részvétel.

Gönczi Krisztina

CÍMKÉK mezőgazdaság