fbpx

Joghézagok miatt nem kaphatnak zöld utat a mintagazdaságok

Írta: Szerkesztőség - 2021 január 10.

Az Alkotmánybíróság tegnapi döntése megakasztja a mintagazdaságok kijelölésének folyamatát. Néhány korábbi törvényt módosítani, másokat pedig megalkotni kell ahhoz, hogy a kijelölés törvényes legyen.

 

nagygazdasag

 

Ötvenhat országgyűlési képviselő kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Kormányhatározat Alaptörvénnyel való összhangját. Az indítványozók szerint a kormányhatározat 4. pontja a mintagazdaságok fajtáinak meghatározásán keresztül, a 6–7. pont a mintagazdasággá történő kijelölés feltételrendszerének meghatározásán keresztül, a 10. pont pedig a mintagazdaságok feletti tulajdonosi jog meghatározásán keresztül olyan általánosan kötelező magatartási szabályt állapítanak meg, amelyekről kizárólag sarkalatos törvény rendelkezhetne. Továbbá a kormányhatározat egyes rendelkezései ellentétesek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezéseivel. A 4–7. pont például ellentétes a Nemzeti Földalapba tartozó földek hasznosítására vonatkozó földbirtok-politikai irányelvekkel. Továbbá a kormányhatározat olyan új fogalmat vezet be (mintagazdaság), amelyet a Nemzeti Földalapról szóló törvény nem ismer.

Az Alkotmánybíróság emiatt tegnap úgy döntött (1/2021. AB határozat), hogy a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6. és 7. pontjai valóban alaptörvény-ellenes, ezért ezeket megsemmisítette.

 

Máris módosították

A kifogások benyújtásának időpontja óta az országgyűlés már több ponton is kiigazította a Nemzeti Földalapról szóló törvényt. Rögzítették például, hogy a földbirtok-politikai irányelvek közé tartozik a mintagazdaságok működéséhez kedvezményes föld biztosítása. Továbbá a mintagazdaság olyan mezőgazdasági termelőszervezet, amelyik a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználásával, az integrációs kapcsolatok erősítésével, a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításával magyar mezőgazdaság teljesítményének növelését szolgálja.

 

Rögzítették benne, hogy mintagazdaság az lehet, amelyik

  1. a) több megyére kiterjedő, mikro- és kisvállalkozásokat is magában foglaló, az alapanyag piaci árkockázatát kiegyenlítő mechanizmust is tartalmazó, legalább öt éve működtetett, a teljes termékpályát átfogó integráció keretében abból a célból tenyészt, tart, illetve vásárol fel állatot, hogy azokat részvételével feldolgozzák;
  2. b) részt vesz a teljes termékpályát átfogó integráció keretében előállított termékek piacbővítésében, ennek érdekében szorosan együttműködik a termékeit feldolgozó vállalkozással a stratégia meghatározásában, napi üzemszervezésben, logisztikában, minőségpolitikában;
  3. c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül;
  4. d) tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységben vesz részt;
  5. e) tevékenysége bekapcsolható a közép- és a felsőfokú agrárszakmai oktatás legalább egy szintjébe.

 

Az állam tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet akkor lehet mintagazdaság, ha

  1. a) magas színvonalon tenyészti a tevékenységi körébe utalt védett őshonos és egyéb állatfajtákat, fenntartja azok állami tulajdonban álló állományát, a fajta tenyésztési céljának és az állam érdekének megfelelően gazdálkodik a rábízott állatállománnyal, megőrzi és javítja e fajták genetikai értékét, illetve gazdálkodását a természetvédelem érdekei mentén folytatva kiemelten hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez;
  2. b) egészben vagy részben állami tulajdonban lévő földeken való gazdálkodásból származóan biztosítja a mindenkori állatállomány magas szintű fenntartásához szükséges takarmányszükségletet;
  3. c) részt vesz a magyar állattenyésztés – ideértve a halgazdálkodást is – kulturális és idegenforgalmi célú bemutatásában.

 

A földforgalmi törvényt is kiigazították. Belefoglalták, hogy külön törvény az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat is megállapíthat a föld és a hozzátartozó mezőgazdasági felszerelés tulajdonjogának, használatának megszerzésére és az integrált termelésszervezésben való hasznosítására. A hiányzó törvény bizonyára hamarosan megjelenik.

 

További részletek a Magyar Közlönyben itt. A kijelölt mintagazdaságokat ebben a cikkben neveztük meg.