fbpx

A zöldtrágyázás jelentősége

Írta: MezőHír-2023/04. lapszám cikke - 2023 április 09.

A jövő gazdálkodási irányzata elkerülhetetlenül a fenntartható, minél alacsonyabb ökológiai lábnyomú termesztéstechnológiák felé mutat mind a termesztés, mind a felvásárlás kritériumrendszere szempontjából.

A termékek előállításánál hozzáadott értékként jelennek meg a CO2-semleges termesztési, illetve a regeneratív, talajmegújító gazdálkodási módok. Az új termeléshez kötött támogatási rendszer, illetve az Agrár-ökológiai Program ösztönzi ezeknek a termesztési módoknak az alkalmazását, azonban érdemes megvizsgálni, hogy melyek azok a gyakorlatok, amelyek ténylegesen, hosszú távon hozzájárulnak a kívánt célok eléréséhez. Az elmúlt évjáratok – különösen a tavalyi – növénytermesztésének legfontosabb kérdésköre a csapadékhiány okozta negatív tényezők mérséklése volt. Vitathatatlan, hogy az egyre aszályosabb évjáratokhoz való alkalmazkodás alappillére talajaink állapotának megóvása, vízmegtartó és -szolgáltató képességük növelése. E tulajdonság alakulása igen összetett, számos fizikai, kémiai és biológiai folyamat befolyásolja. A folyamatok pozitív irányban történő befolyásolásában a zöldtrágya-, illetve takarónövények alkalmazása nem újkeletű dolog, optimális használatuk előnyei vitathatatlanok a talaj szerkezete, illetve a következő növénykultúra fejlődése tekintetében.

Vetésforgóba illesztve

A talaj szempontjából természetes állapot, ha növényzet borítja, azonban leszűkült vetésszerkezeteink, illetve a két növénytermesztési periódus közötti borítatlan talajfelszín számos negatív irányú folyamatot indukál. A talajélet biztosításához elengedhetetlen a növényzet, illetve a növény gyökérzetének jelenléte a talajban, így valósulhat meg a rendelkezésre álló erőforrások (szén, napfény, nedvesség) folyamatos hasznosítása. Talajainkra élő egységként érdemes gondolni, melynek alapvető része a növényzet jelenléte; egyoldalú talajhasználattal, illetve csak műtrágyával történő tápanyag-visszapótlással nem várhatunk pozitív irányú változást. Az állati eredetű szerves trágya mennyiségének csökkenése, illetve a műtrágyaárak emelkedése alátámasztja a zöldtrágyanövények okszerű használatát.

Talajaink egészségének megőrzése szempontjából hosszú távon, komplexen kell gondolkodnunk, a zöldtrágyanövények alkalmazása rendszerszemléletű alkalmazást igényel.

Vetésforgóba illesztésük számos előnnyel jár, melyek közül kiemelendőek:

‑ talaj szervesszén-tartalmának növelése, légköri CO2-megkötés,
‑ talaj nitrogéntartalmának növelése,
‑ tápanyagok feltárása (felvehető foszfortartalom),
‑ talaj eróziónak való kitettségének csökkentése,
‑ talaj tömörödöttségének csökkentése,
‑ talajaggregátumok stabilitásának növelése, talajszerkezet javítása,
‑ beszivárgási tényezők, hidraulikus vezetőképesség javítása,
‑ mikrobiológiai élet fellendülése, mikorrhizális kapcsolatrendszer kialakítása,
‑ gyomelnyomó hatás.

Az említett előnyök elérése érdekében különböző növényfajokat kell alkalmazni, a megfelelő komponensű keverékek megválasztásával realizálhatóak a pozitív hatások. A zöldtrágyanövényeket/takarónövényeket alapvetően három csoportba sorolhatjuk, úgymint a pillangósvirágúak, keresztesvirágúak és egyéb zöldtrágyanövényfajok. A fajokkal szemben támasztott elvárás a rövid tenyészidő, a gyors növekedés, nagy biomasszatömeg-termelés, dús, illetve mélyre hatoló gyökérzet, jó tápanyagfeltáró és -mobilizáló képesség. A pillangós virágú növényfajok közül leggyakrabban csillagfürtöt, tavaszi/szöszös bükkönyt, bíborherét, alexandriai herét, borsót és lóbabot tartalmaznak a keverékek. A legnépszerűbb keresztesvirágú komponensek közé tartozik az olajretek, meliorációs retek, mustár és a repce, egyéb növényfajok közül a pohánka, facélia, homoki zab, rozs, len, négermag és cirokfajok jelennek meg a keverékekben.

Mikor vessük?

A zöldtrágyanövények alkalmazása, illetve a keverékkomponensek megválasztása szempontjából a legfontosabb összetevő, hogy mely két növénykultúra között alkalmazzuk. Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a fejlődéshez, alkalmazásuknak korai/nyári betakarítású növények után van létjogosultsága. Két kalászos kultúra közötti termesztésük abban az esetben ajánlott, ha megfelelő csapadékellátottságú év jellemző, illetve olyan keverékkomponensek alkalmazása javasolt, amelyek alacsony vízigényűek, illetve gyors a talajban történő lebomlásuk (hüvelyesek). Kapás növények vetése előtt a zöldtrágyanövények őszi talajba forgatása esetén elegendő idő áll rendelkezésre a tápelemek feltáródásához a következő kultúra számára, így a keverékekben kombinálhatóak a nagy zöldtömeget fejlesztő keresztesvirágú és az optimális C:N aránnyal rendelkező, N-kötő pillangós virágú komponensek. Jogos kérdésként merülhet fel a gazdálkodók részéről, hogy a csapadékhiányos nyári periódust követően érdemes-e a már alacsony nedvességtartalmú talajunkba másodvetésként zöldtrágyanövényt vetni, amelyre a válasz az optimális vetésidő és a megfelelő minőségű magágy biztosítása. A zöldtrágyanövények szempontjából is fontos a megfelelő minőségű magágy készítése, mivel gyomelnyomó képességüket csak az egyöntetű, robbanásszerű keléssel tudják érvényesíteni. Tapasztalataink alapján az optimális vetésidő augusztus eleje – szeptember közepe közé esik, a korábbi vetésidő esetén nagy a veszélye az alacsony talajnedvesség-tartalomnak, a túl kései vetés esetén pedig nem áll rendelkezésre elegendő idő a megfelelő zöldhozam fejlesztésére. Az optimális talajnedvességi állapotban végzett vetés még megkésett vetésidő esetében is képes kompenzálni a zöldhozam mennyiségét (1. ábra, november 10-ei mintavétel).

A 2022-es évjáratban a Pannon-Mag-Agrár Kft. által biztosított, pillangós komponenseket és facéliát tartalmazó zöldtrágyakeverékek a különböző komponensarányoktól és a vetésidőtől függően (augusztus 19./szeptember 17.) 10–26 tonna biomasszát termeltek hektáronként, amely mellett talajtakarást biztosítottak az őszi periódusban, így gátolva a hirtelen nagy mennyiségben érkező csapadék eróziós hatását. A különböző növényfajok eltérő gyökerezési mélysége hozzájárult a talaj optimális vízbefogadó és tárolóképességének a kialakításához, míg a pillangós komponensek révén jelentős mennyiségű N megkötésével számolhatunk a talajban (1. kép).

1. kép. Borsó, bükköny, bíborhere és facélia zöldtrágyekeverék zöldtömege októberben

Gyakorlati eredmények

A pillangós zöldtrágyanövények esetén jellemzően alacsonyabb a biomasszahozam, mint az egyéb zöldtrágyanövényfajok esetében, azonban jelentős mennyiségű légköri N megkötésével számolhatunk, továbbá a növény kedvező C:N arányának köszönhetően a maradványok gyorsan lebomlanak, és a tápanyagok feltáródnak a következő növény számára. A talajban lévő tápelemek kimosódásnak megelőzésére, illetve feltárására optimális választás a keresztesvirágú és egyéb zöldtrágyanövények. A különböző fajösszetételű keverékek komplexen fejtik ki pozitív hatásukat, amely előnyök több tenyészidőszakon keresztül érvényesülnek. 2022-ben augusztus 19-én vetett, és október 28-án talajba forgatott keverékek 19–55 t/ha-os föld feletti biomasszahozamot produkáltak a Pannon-Mag-Agrár Kft. zöldtrágyakeverékei esetében (2. ábra).

Ezeknek a növényi részeknek a nedvességtartalma 85–88% körül mozog, így ezeket a talajba forgatva jelentős mennyiségű nedvességet is visszajuttatunk, mely kedvező feltételeket eredményez a talajban élő mikroorganizmusok számára is (2–4. kép).

2. kép. Mustár és olajretek zöldtrágyakeverék
3. kép. Meliorációs retek, takarmányborsó, homoki zab és tavaszi bükköny zöldtrágyakeverék
4. kép. Alexandriai here és facélia zöldtrágyakeverék

A zöldtrágyanövények pozitív hatását jól igazolták a 2022-ben, rekord aszályos évben, humuszos homoktalajon betakarított kukorica-terméseredmények. A kísérletben komplex vetésforgórendszerben vizsgáljuk a zöldtrágyanövények hatását a talaj szerkezetére, nedvességtartalmára és következő kultúrnövény hozamára való tekintettel. A vetésforgóban kalászos – kalászos –kukorica növényi sorrend szerepelt, melynél az elmúlt évjáratokban a kalászost követően mindkét alkalommal alkalmaztunk zöldtrágyanövényeket másodvetésként, melyet október végén a talajba forgattunk. Az aszályos tavaszi periódusban a sorközműveléskor kiadott műtrágya hasznosulása erősen gátolt volt a talaj alacsony nedvességtartalma miatt és a csapadék hiányában, azonban a zöldtrágyanövények esetében jelentős hozamnövekedést tapasztaltunk a kontroll területekhez képest. Csapadékszegény évjáratban a hüvelyes zöldtrágyanövények használata javasolt, azonban az olajretek és pohánka zöldtrágyanövények is pozitív eredménnyel zártak a műtrágyázott és kontroll területekhez képest (3. ábra).

A cikk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

Szerző: PÁL VIVIEN – KOVÁCS-CSOMOR ZSOLT – ZSOMBIK LÁSZLÓ