Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Mezőhír Média Kft. által üzemeltetett internetes megrendelő oldalon történő megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

A Mezőhír Média Kft. internetes megrendelő oldala. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Mezőhír Média Kft. között mint egyezség létrejött. A Mezőhír Média Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A megrendelő oldalon csak 18. életévét betöltött személy adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Mezőhír Média Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendelő a rendelés adatait e-mailon elküldő oldalon a “Küldés” gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Mezőhír Média Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Mezőhír Média Kft. csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes megrendelő oldalon keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a megrendelő ürlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy e-mailon keresztül visszaigazoljuk. A Mezőhír Média Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a megadott adatok helyességét.

Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül — a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljunk.

Elállási jog (visszavételi garancia)

Termék megrendelése esetén

A megrendelő az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított tíz munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, valamint a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a számlával együtt. Ez esetben a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük.

Ha a terméket a megrendelő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni,  az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállás során a fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Újságelőfizetés esetén

Az előfizetőnek elállási joga nincs. Az előfizetőnek joga van az előfizetést felmondani. Ez esetben a felmondás időpontjában még ki nem küldött újságok díját az előfizető által megadott módon, a költségeket felszámítva 30 napon belül visszatérítjük.

Az eladó felelősségvállalása

A Mezőhír Média Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A Mezőhír Média Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére.

A Mezőhír Média Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Mezőhír Média Kft. számára. A Mezőhír Média Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Szerzői jog

Tilos a Mezőhír Média Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Mezőhír Média Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Mezőhír Média Kft. vagy a internetes oldalak lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az Mezőhír Média Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatvédelem

Az internetes oldalaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető Mezőhír Média Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A Mezőhír Média Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék a Magyar Posta által történő házhozszállításához szükségesek.

Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, és esetenként akciós hírlevelet küldjünk Önnek.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Cégünk betartja a rá vonatkozó etikai normákat.

Bármilyen fajta jogvita esetén a Mezőhír Média Kft. mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.