Meghívó országos felmérésre, értékes ajándékokkalEngedje meg, hogy meg­hív­juk az AgroSt­ra­téga által szer­ve­zett orszá­gos felmérésre!

A kérdőív a mező­gaz­da­sági ter­me­lést foly­ta­tók szak­mai infor­má­ció­szer­zési szo­ká­sa­i­val kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket tar­tal­maz. Célja, hogy átfogó képet nyújt­son az Ön tapasz­ta­la­ta­i­ról az agrár­szak­mai infor­má­ciók elér­hető­sé­gé­vel, tar­tal­má­val és hite­les­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. Kor­rekt vála­sza­i­val Ön is hoz­zá­já­rul­hat ahhoz, hogy a jövő­ben könnyebbé és gyor­sabbá vál­jon a szak­mai infor­má­ciók elérése.

Kér­jük, hogy a kérdőív kitöl­té­sé­hez kat­tint­son ide: kuta­tás

Az első 400 kérdőív kitöltő, aki meg­adja nevét és elér­hető­sé­geit, a szak­mai dön­té­sek meg­ala­po­zá­sát segítő, érté­kes aján­dé­kot kap.

A kérdőív kitöl­té­sé­nek határ­ideje: 2012. októ­ber 15.

Rész­vé­te­lét előre is köszönjük!